มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ม.ราชภัฏนครฯ และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ จัดประชุมวางแผนการบริหารโครงการวิจัย “การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นชุมชนในอำเภอลานสกา จ.นครศรีธรรมราช”
วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ แก้วอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ จัดประชุมเพื่อวางแผนการบริหารโครงการวิจัย “การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นชุมชนในอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช” โดยมี นายวิเชียร มันแหล่ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ภายใต้โครงการวิจัย “การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคี” งบประมาณโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมศรีไพร 2 อาคาร 1 โดยผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา และนักวิจัยในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สำหรับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ ได้แก่
1. เพื่อพัฒนามูลค่าและเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นถิ่นของชุมชนในอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยกระบวนการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่ชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นถิ่นของชุมชนในอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยกระบวนการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
3. เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นถิ่นของภาคใต้อย่างมีความรับผิดชอบของชุมชนในอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
4. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมในระดับมหาวิทยาลัยและภูมิภาค

และในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชในฐานะประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ จัดกิจกรรมเวทีเปิดโครงการวิจัย “การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นชุมชนในอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช” โดยมี นายวิเชียร มันแหล่ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ภายใต้แผนวิจัย “การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคี” งบประมาณโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ ลอยชาเลท์ รีสอร์ท อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา และนักวิจัยในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้อง ประธานเปิดกิจกรรมครั้งนี้ คือ นางศลิตา เสนา ปลัดอาวุโส (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครอง) อำเภอลานสกา
วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ ได้แก่
1. เพื่อพัฒนามูลค่าและเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นถิ่นของชุมชนในอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยกระบวนการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่ชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นถิ่นของชุมชนในอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยกระบวนการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
3. เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นถิ่นของภาคใต้อย่างมีความรับผิดชอบของชุมชนในอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
4. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการง

วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ แก้วอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ จัดประชุมเพื่อวางแผนการบริหารโครงการวิจัย “การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นชุมชนในอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช” โดยมี นายวิเชียร มันแหล่ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ภายใต้โครงการวิจัย “การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคี” งบประมาณโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมศรีไพร 2 อาคาร 1 โดยผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา และนักวิจัยในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สำหรับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ ได้แก่
1. เพื่อพัฒนามูลค่าและเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นถิ่นของชุมชนในอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยกระบวนการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่ชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นถิ่นของชุมชนในอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยกระบวนการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
3. เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นถิ่นของภาคใต้อย่างมีความรับผิดชอบของชุมชนในอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
4. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมในระดับมหาวิทยาลัยและภูมิภาค

และในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชในฐานะประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ จัดกิจกรรมเวทีเปิดโครงการวิจัย “การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นชุมชนในอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช” โดยมี นายวิเชียร มันแหล่ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ภายใต้แผนวิจัย “การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคี” งบประมาณโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ ลอยชาเลท์ รีสอร์ท อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา และนักวิจัยในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้อง ประธานเปิดกิจกรรมครั้งนี้ คือ นางศลิตา เสนา ปลัดอาวุโส (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครอง) อำเภอลานสกา
วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ ได้แก่
1. เพื่อพัฒนามูลค่าและเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นถิ่นของชุมชนในอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยกระบวนการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่ชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นถิ่นของชุมชนในอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยกระบวนการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
3. เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นถิ่นของภาคใต้อย่างมีความรับผิดชอบของชุมชนในอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
4. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมในระดับมหาวิทยาลัยและภูมิภาค


สำหรับนักวิจัยในโครงการนี้ ได้แก่
1. นายวิเชียร มันแหล่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (หัวหน้าโครงการวิจัย)
2. นายปุณยวีร์ ศรีรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (นักวิจัย)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ไหมเครือแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (นักวิจัย)
4. ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (นักวิจัย)
5. ดร.เบญจวรรณ คงขน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (นักวิจัย)
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิชาวดี ตานีเห็ง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (นักวิจัย)
7. ดร.ทวีสินธุ์ ตั้งเซ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (นักวิจัย)
8. ดร.สุนันทา คันธานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (นักวิจัย)


โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ แก้วอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ เป็นผู้ประสานงานเครือข่ายฯ
สำหรับภาคีที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ได้แก่ สำนักงานอำเภอลานสกา องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว เทศบาลตำบลขุนทะเล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอลานสกา สมาคมท่องเที่ยวโดยชุมชน อำเภอลานสกา ชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านคีรีวง และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในอำเภอลานสกา
โดยกิจกรรมประกอบด้วย (1) การนำเสนอนำเสนอพันธกิจสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจารี แก้วคง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (2) การแนะนำนักวิจัยและการนำเสนอที่มาของโครงการวิจัยโดยคณะนักวิจัย และ (3) เวทีกลุ่มย่อยขอทราบข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางการลงพื้นที่สำรวจและพัฒนาต่อยอด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นในอำเภอลานสกา ทรัพยากรการท่องเที่ยวในตำบลต่าง ๆ ของอำเภอลานสกา การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในชุมชนของอำเภอลานสกา และภาพลักษณ์และตลาดนักท่องเที่ยวในอำเภอลานสกา

านวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมในระดับมหาวิทยาลัยและภูมิภาค


สำหรับนักวิจัยในโครงการนี้ ได้แก่
1. นายวิเชียร มันแหล่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (หัวหน้าโครงการวิจัย)
2. นายปุณยวีร์ ศรีรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (นักวิจัย)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ไหมเครือแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (นักวิจัย)
4. ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (นักวิจัย)
5. ดร.เบญจวรรณ คงขน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (นักวิจัย)
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิชาวดี ตานีเห็ง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (นักวิจัย)
7. ดร.ทวีสินธุ์ ตั้งเซ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (นักวิจัย)
8. ดร.สุนันทา คันธานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (นักวิจัย)


โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ แก้วอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ เป็นผู้ประสานงานเครือข่ายฯ
สำหรับภาคีที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ได้แก่ สำนักงานอำเภอลานสกา องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว เทศบาลตำบลขุนทะเล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอลานสกา สมาคมท่องเที่ยวโดยชุมชน อำเภอลานสกา ชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านคีรีวง และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในอำเภอลานสกา
โดยกิจกรรมประกอบด้วย (1) การนำเสนอนำเสนอพันธกิจสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจารี แก้วคง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (2) การแนะนำนักวิจัยและการนำเสนอที่มาของโครงการวิจัยโดยคณะนักวิจัย และ (3) เวทีกลุ่มย่อยขอทราบข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางการลงพื้นที่สำรวจและพัฒนาต่อยอด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นในอำเภอลานสกา ทรัพยากรการท่องเที่ยวในตำบลต่าง ๆ ของอำเภอลานสกา การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในชุมชนของอำเภอลานสกา และภาพลักษณ์และตลาดนักท่องเที่ยวในอำเภอลานสกา


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th