มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

สถาบันวิจัยฯ มรภ.นศ. จัดการอบรม เรื่องเทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่ม เรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2)
วันนี้ (19 ธันวาคม 2562) เวลา 08.00 - 16.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานระยะรอบ 9 เดือน และอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่ม เรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2) ภายใต้แผนโครงการการจัดการทรัพยากรและพัฒนานวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราชณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในเวลา 09.00น. เป็นการชี้แจงวัตถุประสงค์การอบรมปฏิบัติการเทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ แก้วอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เวลา 09.30 น. การบรรยายในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์” วิทยากรโดย อาจารย์สุปราณี จงดีไพศาล เวลา 10.00 น. กิจกรรม Coaching เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย กลุ่มการจัดการการท่องเที่ยว วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง กลุ่มการจัดการทรัพยากร การสร้างคุณค่า และมูลค่า วิทยากรโดย คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกสว. 


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th