มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

โครงการให้ความรู้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใช้เกณฑ์ EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 14-15 มกราคม 2563
ส่วนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับมหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

โดยในวันที่ 14 มกราคม 2563 เริ่มลงทะเบียนในเวลา 08.00 - 08.30 น. ต่อมาเป็นการกล่าวรายงานโครงการ โดย ผศ.อนุสรณ์ จิตมนัส ผู้ช่วยอธิการบดี และได้รับเกียรติจาก ผศ.ศุภมาตร อิสสระพันธุ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด และกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ เวลา 09.00 น. เริ่มการบรรยาย เรื่อง หลักการที่มาของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx), กรอบของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx), บทนำ : โครงร่างองค์การ, หมวด 1 : การนำองค์การ และกิจกรรมกลุ่มฝึกปฏิบัติ "การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)" มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ต่อมาในช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.เป็นการการบรรยาย เรื่อง หมวด 2 : การวางแผนเชิงกลยุทธ์, หมวด 3: การมุ่งเน้นลูกค้า, และหมวด 4 : การวัดผล การวิเคราะห์ และการจัดการ ความรู้ และปิดท้ายด้วจยกิจกรรมกลุ่มฝึกปฏิบัติ "การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)" มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน

ในวันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. เริ่มลงทะเบียน ต่อมาเวลา 09.00 - 12.00 น. เป็นการการบรรยาย หมวด 5 : การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน, หมวด 6 : การจัดการกระบวนการ ต่อด้วยกิจกรรมกลุ่มฝึกปฏิบัติ "การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)" มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 13.00 - 14.30 น. เป็นการการบรรยาย หมวด 7 : ผลลัพธ์, แนวทางการให้คะแนนของเกณฑ์ EdPEx กิจกรรมกลุ่มฝึกปฏิบัติ "การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)" มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน เวลา 14.30 - 16.00 น. นำเสนอผลนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdpEx) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน และปิดท้ายกิจกรรมด้วยการสรุป/ตอบข้อซักถาม ในเวลา 16.00 - 16.30 น.

ภาพบางส่วนและข้อมูลจาก : ส่วนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ภาพและข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th