มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

อธิการบดีมอบหมายให้ งานพัสดุ มรภ.นศ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมอบหมายให้ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ (C) (โครงการที่ 28) "พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านพัสดุ" ระหว่างวันที่ 16 - 17 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม และห้องประชุมนิลพยัคฆ์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1

ในวันที่ 16 มกราคม 2563 มีการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ แนวทางการตรวจการจ้าง ประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ แนวทางการตรวจการจ้างงานโครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรมได้รับเกียรติจากวิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก ธิตานันท์ ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ได้แก่ หัวข้อ แนวทางการตรวจการจ้างงานไฟ และงานสุขาภิบาล หัวข้อ คู่มือการตรวจรับงาน และการควบคุมงาน จากนั้น ถาม - ตอบ ปัญหา และในวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยท่านวิทยากร อาจารย์อัมพวรรณ พุกดำ นิติกรชำนาญการ กองการพัสดุภาครัฐ โดยหัวข้อในการประชุมเชิงปฏิบัติการ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อสังเกตที่ตรวจพบและตอบข้อซักถาม จากนั้นสรุปผล และปิดการประชุม โดย ผู้ช่วยศสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชคำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th