มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ศูนย์สืบสานงานพระราชดำริฯ ม.ราชภัฏนครฯ จัด Workshop การดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563
วันที่ 22 มกราคม 2563 ศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยในเวลา 09.00 น. เป็นพิธีเปิดโครงการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดี จากนั้นเวลา 09.30 น. เป็นการรายงาน "การดำเนินโคงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปิงบประมาณ 2563" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดำรงศ์พันธ์ ใจห้าววีรพศ ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและการพัฒนาท้องถิ่น เวลา 10.15 น. เป็นการบรรยายเรื่อง "เครื่องมือ/การใช้เครื่องมือวัดดัชนีความสุขมวลรวมชุมชน" โดย นายจรินทร์ จันทร์ทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 11.45 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เวลา 13.00 น. การบรรยายเรื่อง "เครื่องมือและกาจัดก็บช้อมูลของพื้นพี่/ชุมชน" โดย ผศ.ดร.อุทัย คูหาพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและสารสนเทศ เวลา 14.00 น. การบรรยายเรื่อง "เครื่องมือ/การใช้เครื่องมือจัดก็บข้อมูลรายได้ครัวเรือนชุมชน" โดย อาจารย์สอางเนตร ทินนาม อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ 15.15 น. การบรรยายเรื่อง "รูปแบบและแนวทางการดำเนินการยกระดับสู่วิสาหกิจชุมชน" โดย นางจีราภรณ์ สังข์ผุด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และในเวลา 16.15 น. สรุปกิจกรรมและพิธีปิด


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th