มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ม.ราชภัฏนครฯ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 7

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ ระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 “ เครือข่ายพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำสู่ความยั่งยืน” ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคาร 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างเครือข่าย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สภาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ( สงขลา ) และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 16 และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการต่างๆ และเผยแพร่องค์ความรู้ และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการวิจัย การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายวิชาการชุมชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีการใช้ข้อมูลความรู้และกระบวนการวิจัยรูปแบบต่างๆ มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำทะเลสาบสงขลา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่ยั่งยืนให้เป็นรูปธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะเจ้าภาพหลักในการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 ซึ่งได้ดำเนินการภายใต้หัวข้อ “เครือข่ายพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำสู่ความยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นรูปแบบการจัดงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กิจกรรมประกอบด้วยการจัดนิทรรศการของเครือข่ายลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และเสวนาเพื่อขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในอนาคต” โดยศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา และการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบบรรยาย Oral Presentation จำนวนทั้งสิ้น 29 ผลงาน ประกอบด้วยกลุ่มการศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 9 บทความ , การท่องเที่ยวและการบริหาร จำนวน 10 บทความ และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จำนวน 10 บทความ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น มากกว่า 100 คน ซึ่งผู้จัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชากรระดับชาติในครั้งนี้ จะเป็นเวทีหนึ่งที่แสดงถึงศักยภาพของนักวิจัย ชุมชน ในการดำเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนต่อไป


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th