มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ม.ราชภัฏนครฯ มอบรางวัลแก่หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานประกันคุณภาพสูงสุด 33 รางวัล ในเวทีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษา (ช่วงบ่าย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยส่วนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา จัดพิธีมอบรางวัลแก่คณะ สำนัก สถาบัน ที่มีผลการดำเนินงานประกันคุณภาพสูงสุดในด้านต่างๆจำนวน 33 รางวัล ในงานเวทีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์โดยมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลดังนี้ 

หน่วยงานที่รับรางวัลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 1. โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรสำหรับคณะที่มีผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ สกอ. สูงสุด และมีคะแนนไม่ต่ำกว่า4.5 ได้แก่ คณะครุศาสตร์ (คะแนน 4.62) และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คะแนน 4.62)

 

 1. เกียรติบัตรสำหรับคระที่มีผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้เพิ่มเติมสูงสุด และมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 4.51 ได้แก่คณะครุศาสตร์ (คะแนน 4.66)

 

 1. เกียรติบัตรสำหรับคณะที่มีผลการประเมินความครบถ้วนของเอกสารอ้างอิงในระบบ e-Filing สูงสุด ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 90.06)

 

 1. โล่งรางวัลพร้อมเกียติบัตรสำหรับหลักสูตรที่มีผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้สูงุดของแต่ละคณะ และมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 3.51 จำแนกตามคณะ ดังนี้

1คณะครุศาสตร์

 • ระดับปริญญาตรี ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คะแนน 4.06)
 • ระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ สาขาวิชาชีพครู (คะแนน4.14)

2.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ (คะแนน 3.70)

3.คณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (คะแนน 3.76)

4.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (คะแนน 3.90)

 

 1. เกียรติบัตรสำหรับคณะที่มีผลการประเมินความครบถ้วนของเอกสารอ้างอิงในระบบ e-Filing สูงสุด

จำแนกตามคณะดังนี้

1.คณะครุศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ร้อยละ93.85)

2.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ (ร้อยละ97.91)

3.คณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด (ร้อยละ 95.98)

4.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ 99.00)

5.คระเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ร้อยละ 93.96)

 

 1. เกียรติบัตรสำหรับคณะที่มีแนวโน้มการประกันคุณภาพการสึกษาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (พิจรราจากคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ สกอ. นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 – 2560 – 2561) ได้แก่ คณะครุศาสตร์ และ คณะวิทยาการจัดการ

 

 1. โล่รางวัลพร้อมเกียติบัตรสำหรับหน่วยงายสนับสนุนวิชาการที่มีผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสูงสุด (ใช้เกณฑ์ EdPEx) ระดีบสำนักงาน สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี (คะแนน 138.75)
 2. โล่รางวัล Champ of the champ เป็นรางวัลสำหรับคณะที่มีผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสูงสุด ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน (นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 – 2560 – 2561)ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 1. เกียรติบัตรสำหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการที่มีผลการประเมินครบถ้วนของเอกสารอ้างอิงในระบบ e-Filing สูงสุด ระดับสำนัก สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ร้อยละ 100)
 2. โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรสำหรับคณะและหน่วยงานสนับสนุนวิชาการที่มีผลการประเมินรายงานการศึกษาตนเอง (SSR) สูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- ระดับคณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คะแนน 4.22)

- ระดับสำนัก สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (คะแนน 4.37)

 

รางวัลแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา2561

 1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การบูรณาการการเรียนการสอน

ด้านเทคโนโลยีกับการแข่งขัน ระดับชาติและนานาชาติ ด้วยLearning by doing หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 1. สถาบันวิจัยและพัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ระบบเบิกจ่ายวัสดุออนไลน์

คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th