มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

สวพ.จัดการนำเสนอผลการดำเนินงานระยะรอบ 12 เดือน โครงการวิจัยท้าทายไทย ปีที 2
วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2563) สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดเวทีการนำเสนอผลความก้าวหน้า รอบ 12 เดือน โครงการวิจัยท้าทายไทยปีที่ 2 ภายใต้แผนงาน "โครงการการจัดการทรัพยากรและพัฒนานวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของ
ชุมชนในอำเภอนพิตำ จังหวัดนครศรีรรมราช ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์
โดยมีผศ.สุจารี แก้งคง รองอธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิด
กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการนำเสนอการรายงานผลการดำเนินงานตลอดระยะ 12 เดือน ซึ่งได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 11 โครงการย่อย โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ผศ.ดร.อภิรักษ์สงรักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และผศ.ดร.พิมพลภัส พงศกรรังศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ โดยในภาพรวมการดำเนินการโครงการวิจัยดังกล่าวสามารถตอบโจทย์ความต้องของชุมชนท้องถิ่น ในอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราชได้อย่างดียิ่ง


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th