มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ.นศ.จัดทบทวนเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยส่วนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรมทบทวนเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ สำนักงานอธิการบดี โดยได้รับเกียรติจาก คุณชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นวิทยากร ซึ่งการทบทวนเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน (ITA) มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
2. เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3.เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบแนวปฏิบัติ และแนวทางการพัฒนาระบบงานให้สอดคล้องกับหลักคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

กิจกรรมดังกล่าวเริ่มขึ้นในเวลา 08.30 น. เป็นการกล่าวรายงานโครงการ โดย ผศ.อนุสรณ์ จิตมนัส ผู้ช่วยอธิการบดี จากนั้นกล่าวเปิดงานโดย ดร.สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบดี ต่อมาเวลา 09.00 น.การบรรยายโดย คุณชนิดา อาคมวัฒนะ วิทยากร ในเรื่องแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ต่อด้วยเรื่องการสอบทานการดำเนินงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assesment : OIT) O1 - O24 และเรื่องจุด Check point ของเครื่องมือ OT ตัวชี้วัดที่ 9 - 10 ในช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. วิทยาการบรรยายต่อในเรื่องการสอบทานกาดำเนินงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assesment : OIT) O25 - O43 จากนั้นเป็นการสาธิตการใช้งานระบบ IS และข้อควรระวัง (ผู้บริหารและผู้ดูแลระบบ) ปิดท้ายด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตอบข้อซักถาม ITA.จากผู้ร่วมกิจกรรม

พินทุศร แก้วสีนวล / ภาพและข่าว


คำสำคัญ

ita


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th