มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

การเสวนา และลงนาม MOU คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.นศ. ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจ.นครศรีธรรมราช และสำนักงานอุตสาหกรรม จ.นครศรีธรรมราช
วันนี้ (22 มิ.ย. 63) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ สำนักงานอธิการบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุขทร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการเปิดงาน หลังจากพิธีเปิดเป็นการเสวนาวิชาการหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมการจัดการการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษาและการจัดการเชิงบูรณาการกับการทำงาน” และภาคบ่าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับนายสุรินทร์ สิริชยานนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวัชรินทร์ ไชยานุพงศ์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และสรุปการเสวนา

อนึ่งโครงการความร่วมมือดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายพัฒนากำลังคนของรัฐบาล โดยมีแนวคิดในการบูรณาการการจัดการศึกษากับการทำงานให้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองผู้เรียนและสังคมได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับทุกมิติของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นระบบการเรียนการสอนในรูปแบบ Joint Industry University Course ซึ่งเป็นการร่วมกันจัดทำหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรมที่มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพเฉพาะเพื่อผู้สำเร็จการศึกษาเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตรงตามความต้องการ

ณัชฌา นนทโชติ / ข่าว
ใบเฟิร์น บัวจันทร์, พินทุศร แก้วสีนวล / ภาพ


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th