มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ปฐมนิเทศ “วิศวกรสังคม” ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ระยะที่ 2
วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม การปฏิบัติงาน "วิศวกรสังคม" 156 อัตรา ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระยะที่ ๒ ณ หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีรรมราช

โดยกิจกรรมเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 08.30 น. มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศ จากนั้นเริ่มการปฐมนิเทศ โดยกล่าวรายงานโครงการ โดย ผศ.ดำรงศ์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี/ผู้อำนวยการศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและการพัฒนาท้องถิ่น ต่อด้วยพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน "วิศวกรสังคม" 156 อัตรา โดย ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จากนั้นเป็นการกล่าวรายละเอียดการดำเนินโครงการ กรอบงาน สัญญาการจ้างงาน โดย ผศ.ดำรงศ์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี หลังจากนั้น นางทัศนีย์ พาเจริญ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการทำสัญญาจ้างงาน ต่อด้วยการแนะนำคณะกรรมการ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิศวกรสังคมแต่ละด้าน โดยมีการแยกกลุ่มย่อยปฐมนิเทศ และแนะแนวการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย วิศวกรสังคมด้านการจัดการขยะชุมชน
วิศวกรสังคมด้านฐานข้อมูลด้านโรคติดต่อชุมชน วิศวกรสังคมด้าน Smart Farming ในชุมชน วิศวกรสังคมด้านการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ วิศวกรสังคมด้านการบริหารจัดการน้ำชุมชน วิศวกรสังคมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน และวิศวกรสังคมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในภาคบ่ายเป็นการอบรมและแนะนำวิธีการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงชี้แจง และลงนามสัญญาปฏิบัติงาน "วิศวกรสังคม" และเปิดโอกาสให้สอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นอันเสร็จสิ้นการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน "วิศวกรสังคม" โดยจะเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 (ระยะเวลา 3 เดือน)

>>> ชมภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3106384289404879&type=3

พินทุศร แก้วสีนวล ภาพและข่าว


คำสำคัญ

วิศวกรสังคมอว.สร้างงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ covid-19covid-19


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th