มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหกรรมวิชาการ และสินค้าชุมชน คนของพระราชา โดย ศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและการพัฒนาท้องถิ่น ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดย ศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและการพัฒนาท้องถิ่น จัดงาน “มหกรรมวิชาการ และสินค้าชุมชนคนของพระราชา” ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2563 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด และ ดร.สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีอธิการบดี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ถือเป็นพันธกิจหลักในอันที่จะบริการวิชาการพัฒาท้องถิ่น ตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 สอดคล้องกับพระราชปณิธาน พระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10 ในการส่งเสริม สนับสนุน และสนองงานตามพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครอบคลุมมิติด้านสังคม การศึกษา เศรษฐกิจ และทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ให้คนในชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างสมดุล ยั่งยืน"

โดยในวันนี้ (8 ก.ย. 63) มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล “NSTRU Training Station Star” และประกาศนียบัตรแก่ผู้ดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและ อพ.สธ. เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ต่อด้วยการเสวนา “บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น” โดย นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.สุจารี แก้วคง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ดร.วิเชียร มันแหล่ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และนายปรีชานนท์ สรรพจิตต์ ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลไม้ต้นน้ำตาปี จากนั้นเป็นการชมนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการ และสินค้าชุมชนที่น่าสนใจ ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 8 โครงการหลัก 40 กิจกรรมย่อย ใน 156 ชุมชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง ซึ่งประชาชนได้รับประโยชน์จากการบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 1,200 คน ผู้ประกอบการชุมชน จำนวน 60 ราย สินค้าชุมชน จำนวนกว่า 80 รายการ นักเรียน 750 คน นักศึกษา จำนวนกว่า 5,700 คน และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.) จำนวน 13 โครงการย่อย

ผู้ที่สนใจ “มหกรรมวิชาการ และสินค้าชุมชนคนของพระราชา” สามารถเข้าชมนิทรรศการ และเลือกซื้อสินค้าชุมชนได้ถึงวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 10.30 - 21.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช

ชมภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

    RTP Live 2023


คำสำคัญ

คนของพระราชา


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th