มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช เป็น 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้านงานวิจัยเชิงพื้นที่ คัดเลือกโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ให้เป็น 1 ใน 5 มหาวิทยาลัย ที่มีความโดดเด่น ด้านงานวิจัยเชิงพื้นที่ จากมหาวิทยาลัย 28 แห่ง ทั่วประเทศที่รับทุนวิจัยเชิงพื้นที่จาก บพท. ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยหัวเฉียว โดยมหาวิทยาลัยได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากโครงการวิจัย “กลไกดูดซับเศรษฐกิจผ้าพื้นถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมหาวิทยาลัยเป็นตลาด” ทุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) งานประชุมวิชาการ "Virtual Conference Transforming University for the Future : บทบาทใหม่มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาพื้นที่" การนำเสนองานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ประเทศไทย 4.0 จัดโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร
รับชมการถ่ายทอดงานประชุมวิชาการ "Virtual Conference Transforming University for the Future : บทบาทใหม่มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาพื้นที่"ย้อนหลังได้ทาง https://www.facebook.com/PMUA.THAI/videos/1286061378482924/

คำสำคัญ

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th