มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

สาขาเคมี ราชภัฏนครฯ คว้า 5 รางวัล ประกวดนวัตกรรมสำหรับพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับ 5 รางวัล จากการประกวดนวัตกรรมสำหรับพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปี 2563 (Innovation for Sustainable Local Development Award 2020) โดย ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สภาวิจัยแห่งชาติ และสมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกไทย ซึ่งได้รับรางวัลดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญทอง) นวัตกรรมด้านโรคอุบัติใหม่ เรื่อง Nanomask for water proof and antibacterial activity base on Ag/ZnO nanocomposite. หน้ากากผ้านาโนสะท้อนน้ำและต้านเชื้อแบคทีเรียด้วยวัสดุนาโนชิงค์ออกไซด์เจืออนุภาคซิลเวอร์นาโน โดย น.ส.วรางค์คณา พรหมมินทร์ น.ส.กัญฐิกา ผลสด น.ส.อัญธิกา เรืองทองเมือง ผศ.ปวีณา ปรวัฒน์กุล และผศ.ดร.ประวิทย์ เนื่องมัจฉา

2. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญทอง) นวัตกรรมด้านการเกษตร เรื่อง Catalyst for degradation of toxic malachite green pollutant in aquaculture system ตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับสลายสารพิษตกคงมาลาไคท์กรีนในระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดย นายสราวุธ พุทธสุข น.ส.น้ำทิพย์ แซ่ตั้ง นางสาวจันทร์นภา บุญเจริญ ผศ.ดร.ประวิทย์ เนื่องมัจฉา และดร.อานันท์นิตย์ คุ่ยยกสุย

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญเงิน) นวัตกรรมด้านการเกษตร เรื่อง Slow release fertilizer biopolymer hydrogel from nono-zeolite chitosan composite ปุ๋ยปลดปล่อยช้าไฮโดรเจลชีวภาพจากนาโนซีโอไลท์ไดโตซานคอมโพสิต โดย นายวรวุฒิ หมัดหละ นายวีรยุทธ์ โต๊ะเต้ นายชิษณุพงศ์ ทองทิพย์ ดร.รุ่งนภา พิมเสน และอ.แน่งน้อย แสงเสน่ห์

4. รางวัล Special Award. จากสภาวิจัยแห่งชาติ นวัตกรรมเรื่อง Nanomask for water proof and antibacterial activity base on Ag/ZnO nanocomposite. หน้ากากผ้านาโนสะท้อนน้ำและต้านเชื้อแบคทีเรียด้วยวัสดุนาโนชิงค์ออกไซด์เจืออนุภาคซิลเวอร์นาโน โดย น.ส.วรางค์คณา พรหมมินทร์ น.ส.กัญฐิกา ผลสด น.ส.อัญธิกา เรืองทองเมือง ผศ.ปวีณา ปรวัฒน์กุล และผศ.ดร.ประวิทย์ เนื่องมัจฉา

5. รางวัล Special Award. จากประเทศ Indonesia นวัตกรรมเรื่อง Catalyst for degradation of toxic malachite green pollutant in aquaculture system ตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับสลายสารพิษตกคงมาลาไคท์กรีนในระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดย นายสราวุธ พุทธสุข น.ส.น้ำทิพย์ แซ่ตั้ง นางสาวจันทร์นภา บุญเจริญ ผศ.ดร.ประวิทย์ เนื่องมัจฉา และดร.อานันท์นิตย์ คุ่ยยกสุย


คำสำคัญ

นวัตกรรมสำหรับพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสาขาเคมี


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th