มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ.นศ. เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562
ส่วนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมท่อแก้ว สำนักงานอธิการบดี โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้
วันที่ 24 กันยายน 2563 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. ประธานคณะกรรมการแนะนำคณะกรรมการ ชี้แจ้งวัตถุประสงค์ กำหนดการ และวิธีการประเมิน ต่อด้วย ดร.สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ในเวลา 09.30 น. คณะกรรมการสัมภาษณ์เชิงนโยบายผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ผู้ดำเนินงานและผู้เกี่ยวข้อง เวลา 10.00 น. คณะกรรมการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ ตัวแทนอาจารย์ ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน ตัวแทนนักศึกษา และการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ คือตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต ตัวแทนศิษย์เก่า และตัวแทนผู้นำชุมชน และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. คณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องรายตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ และศึกษาเอกสารหลักฐาน


วันที่ 25 กันยายน 2563 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. คณะกรรมการประเมินศึกษาเอกสารหลักฐาน ทบทวน และตรวจสอบข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติม เวลา 10.00 น. คณะกรรมการประชุมเพื่อสรุปข้อมูลหลักฐานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ และเตรียมการนำเสนอผลการประเมินด้วยวาจา และภาคบ่ายเริ่มเวลา 13.00 คณะผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพร้อมกัน เพื่อรับฟังคณะกรรมการรายงานผลการประเมินด้วยวาจา ข้อเสนอแนะและทิศทางการพัฒนา คณะผู้บริหารและบุคลากรผู้เกี่ยวข้องรับทราบผลการประเมินการหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม และปิดการประเมิน


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th