มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

การอบรมหลักสูตรระยะสั้น การพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจัดโครงการอบรมและเสวนา "การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" ณ ห้องประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ดังนี้ การจัดกิจกรรมโครงการอบรม "การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ของวิชาสัมมนาการจัดการเชิงบูรณาการนวัตกรรม แนวโน้มด้านสังคม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มพูนความรู้ การเปิดโลกทัศน์ แนวคิด มุมมอง วิเคราะห์ความท้าทาย ด้านนวัตกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อปรับตัวในการพัฒนาท้องถิ่น ตอบสนอง ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
กิจกรรมครั้งนี้เป็นที่ยินดียิ่งที่บุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล จากจังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ ร่วมถึงนัศึกษาจากหลักสูตรการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 150คน และวิทยากรอันทรงเกียรติ จาก ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม และ รองศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ ตลอดจนวิทยากรจาก เทศบาลตำบลลำทับ จ.กระบี่ และองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จ.นครศรีธรรมราช
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set?vanity=nstru.graduate&set=a.410642540337020

คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th