มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 11/2563
วันนี้ (30 ต.ค. 63) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมท่อแก้ว สำนักงานอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 11/2563 โดยมีการหารือในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคล พิจารณาให้มีมติแต่ตั้งคณะกรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ และคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ ด้านการเงินและงบประมาณ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านเครือข่าย


นอกจากนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นตัวแทนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข เนื่องในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ และรศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ตามมาได้มอบโล่แก่คณาจารย์ ได้แก่ ผศ.ถนอม เลขาพันธ์ เนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น "ข้าราชการพลเรือนดีเด่น" ประจำปี 2562 อ.วาที ทรัพย์สิน เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "บุคคลดีเด่น" ประจำปี 2563 ด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดดเด่น ผศ.ดร.อารี สาริปา ผศ.สาวิมล รอดเจริญ ผศ.ดร.เมธาวี จำเนียร ผศ.สรรปกรณ์ ศุภการนรเศรษฐ์ ซึ่งทั้ง 4 ท่านเป็นอาจารย์ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และปิดท้ายด้วยการมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแกานักศึกษามหาวิทยลัยราชภัฎนครศรีรรมราช ได้แก่ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน หนังตะลุงออนไลน์ และคว้ารางวัลเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ระดับอุดมศึกษา TO BE NUMBER ONE IDOL จำนวน 3 รางวัล นางสาวแพรวรุ่ง รักษ์บางบูรณ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายนนทกร ธนักภูรินทร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายธีรเทพ ช่วยพิทักษ์ รางวัลชมเชย นายคุณากร ประมุข นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประชันหนังตะลุงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานบุญสารทเดือนสิบ 2563 ต่อด้วยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลในการประกวดนวัตกรรมสำหรับพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 2563 จำนวน 5 รางวัล 1. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญทอง) นวัตกรรมด้านโรคอุบัติใหม่ เรื่อง Nanomask for water of and antibacterial activity base on Ag/ZnO nanocomposite. หน้ากากผ้านาโนสะท้อนน้ำและต้านเชื้อแบคทีเรียด้วยวัสดุนาโนชิงค์ออกไซด์เจื่ออนุภาคซิลเวอร์นาโน ได้แก่ น.ส.วรางค์คณา พรหมมินทร์์ น.ส.กัญฐิกา ผลสด และน.ส.อัญธิกา เรื่องทองเมือง 2. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญทอง) นวัตกรรมด้านการเกษตร เรื่อง Catalyst for degradation of toxic malachite green pollutant in aquaculture system ตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับสลายสารพิษตกคงมาลาไคท์กรีนในระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ นายสราวุธ พุทธสุข น.ส.น้ำทิพย์ แต่ตั้ง และ น.ส.จันทร์นภา บุญเจริญ 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญเงิน) นวัตกรรมด้านการเกษตร เรื่อง Slow release fertilizer biopolymer hydrogel from nono-zeolite chitosan composite ปุ๊ยปลดปล่อยช้าไฮโดรเจลชีวภาพจากนาโนซีโอไลท์ไดโตซานคอมโพสิต ได้แก่ นายวรวุฒิ หมัดหละ นายวีรยุทธ์ โต๊ะเต้ และนายชิษณุพงศ์ ทองทิพย์ 4. รางวัล Special Awad จกสภาวิจัยแห่งชาติ นวัตกรรมเรื่อง Nanomask for water proof and antibacterial activity base on Ag/ZnO nanocomposite, หน้ากากผ้านาโนสะท้อนน้ำและต้านเชื้อแบคที่เรียด้วยวัสดุนาโนชิงค์ออกไซด์เจืออนุภาคซิลเวอร์นาโน ได้แก่ น.ส.วรางค์คณา พรหมมินทร์ น.ส.กัญฐิกา ผลสด และ น.ส.อัญธิกา เรืองทองเมือง 5. รางวัล Special Award. จากประเทศ Indonesia นวัตกรรมเรื่อง Catalyst for degradation of toxic malachite green pollutant in aquaculture system ตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับสลายสารพิษตกคงมาลาไคท์กรีนในระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ นายสราวุธ พุทธสุข น.ส.น้ำทิพย์ แซ่ตั้ง และนางสาวจันทร์นภา บุญเจริญ ต่อด้วยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลสื่อปลอดภัยฯ ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว จำนวน 3 รางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานชื่อ "เวลาคือชีวิต" ผลงานของ นางสาวณัฐนันท์ รัตนะ นางสาววรรณนิดา เต๊ะสัน และนายสุทิวัส เสือพยัคฆ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ผลงานชื่อ "ทำไมต้องรอ" ผลงานของนายจิตติกร เกื้อแก้ว นายสิทธินันท์ สุนันทเสวก และนางสาวกฤตพร บี่แก้ว รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ผลงานชื่อ ก็แค่ "ขวด" ผลงานของ นายณัฐพงศ์ วราชี นายพชรดนัย วังกะหาด และนางสาวสิรินทิพย์ เต็มรัตน์ จากนั้นเป็นมอบรางวัลให้นักศึกษาที่รับรางวัลในการประกวดร้องเพลงปากพนังคอนเทสต์ 2563 ได้อแก่ นายพชรดนัย วังกะหาด นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ นายสันติวัฒน์ ทองอ่อน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และนายสรวิศ พุทธเสน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ต่อมาการประกวดหนังตะลุงรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดออนไลน์ ได้แก่ นายอติวัฒน์ ทรงรีวิไล รางวัลชนะเลิศ นายชวรัตน์ มณี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายภูริเดช คงเมือง รางวัลเยาวชนดีเด่นในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี พ.ศ. 2563 และปิดท้ายด้วย นายกฤษกร รักพวก รางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2563


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th