มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ม.ราชภัฏนครฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมกับ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้ชื่อกิจกรรม "อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายใน" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ สำนักงานอธิการบดี โดยวันนี้ (3 พ.ย. 63) ผศ.สุจารี แก้วคง รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎี ผู้ตรวจสอบในรับอนุญาต วุฒิบัตรสากล CIA และวุฒิบัตรวิชาชีพตรวจสอบภายใน CPIA ผู้ช่วยวิทยากร คุณสุธาทิพย์ ออรุ่งวิไล และกลุ่มผู้เข้าร่วมกิกรรมในวันนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ศูนย์ รองคณบดีที่ดูแลการบริหารความเสี่ยง หัวหน้าสำนักงาน และผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง และด้านการควบคุมภายในของหน่วยงาน นอกจากนี้ยังมีผู้สนใจจากภาคีเครือข่าย จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

อาจารย์สอางเนตร ทินนาม หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในกล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายในได้ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของภาครัฐ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของภาครัฐ พ.ศ. 2561


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 [email protected]