มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ม.ราชภัฏนครฯ เจ้าภาพกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จ.นครศรีธรรมราช ประจำปี 2563 ต้อนรับ 7 สถาบัน อย่างอบอุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2563 "รวมใจต้านภัยยาเสพติด" ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งมีสมาชิกเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช อาทิ รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ ประธานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษารชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


นายบรรณสรณ์ วงศ์สวัสดิ์ นายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ตามที่เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา นิสิต นักศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา ที่มีความหลากหลายด้าน และสำหรับกิจกรรมส่งสริมสุขภาพ กีฬานันทนาการและแก้ไขปัญหายาเสพติด เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใและสังคม ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถด้านการกีฬาและทำงานร่วมกันเป็นคณะสีร่วมกับสถาบันอุดมเครืข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจกยาเสพติด ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ตลอดดจนการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรภายในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วย

กิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมรช รวมใจต้านภัยยาเสพติด ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนความรู้ความสามารถของนิสิต นักศึกษาที่เกี่ยวกับทักษะผู้นำและผู้ตามที่ดี ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น กรจัดการ มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษาให้มีทักษะชีวิตที่จำเป็น และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ที่เหมาะสมใช้เวลว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด

3. เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส่งเสริมให้มีความรู้ ความข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการการออกกำลังกาย แสดงออก
ถึงความสามัดดีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

กิจกรรมครั้งนี้มีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมจำนวน 470 คน จาก 7 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งประกอบด้วย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช มหาวิทยลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่, พื้นที่ไสใหญ่, และฟื้นที่ขนอม) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยรชภัฏนครศรีธรรมราช สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย ขบวนพาหรดแบ่งออกเป็น 4 คณะสี ภายใต้ธีมการรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติด กิจกรรมพิธีเปิดซึ่งจัดให้มีพิธีลงนามและประกาศเจตนารมณ์ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน การประชันเซียร์และประกวดเซียร์ลีดเดอร์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ข้าร่วมงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และภาคค่ำเป็นงานเลี้ยงขอบคุณและการประกวด Miss & Mr. Nakhom Si Thammarat Universitly 2020 ภายใต้ธีมการส่งเสริมภาพลักษณ์เมืองนครโดยนำเสนอในรูปแบบชุดการแสดง "เที่ยวเมืองนครฯ" และชุดผู้เข้าประกวดที่แสดงอัตลักษณ์เมืองนครฯ และพิธีส่งมอบธงเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันเจ้าภาพในปีการศึกษา 2564 โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

>> ชมภาพทั้งหมดคลิกที่นี่ <<


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th