มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ม.ราชภัฏนครฯ ประกาศรับนักศึกษาภาคปกติ ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561 รอบ Portfolio
ม.ราชภัฏนครฯ ประกาศรับนักศึกษาภาคปกติ ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561 รอบ Portfolio

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ตามเกณฑ์รับนักศึกษาระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 Portfolio ซึ่งมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ การรับสมัคร สามารถสมัครได้ที่ http://www.nstru.ac.th หรือ regis.nstru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนลงในใบสมัคร พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัคร และแนบแบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครสอบ นำแบบฟอร์มการชำระเงินพร้อมค่าสมัครสอบ จำนวน 300 บาท โดยผู้สมัครสามารถชำระเงินได้ 2 ช่องทาง คือ ธนาคารกรุงไทย ค่าธรรมเนียม 10 บาท และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ไม่มีค่าธรรมเนียม

หลักฐานการสมัคร ใบสมัครที่กรอกข้อความถูกต้องสมบูรณ์ ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว สำเนาใบแสดงผลการเรียนหรือใบรับรองผลการเรียน จำนวน 1 ชุด ใบรับรองความประพฤติ จำนวน 1 ชุด เอกสารและหลักฐานประกอบผลงานที่แสดงว่าเป็นผู้มีความสามารถตามที่สาชาวิชากำหนด สำหรับหลักฐานใบสมัคร และเอกสารหลักฐานประกอบผลงานที่แสดงว่าเป็นผู้มีความสามารถตามที่สาขาวิชากำหนด ให้นักศึกษาที่สมัครนำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 9 หรืออินเทอร์เน็ต http://www.nstru.ac.th หรือ regis.nstru.ac.th การสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เวลา 09.00 – 12.00 น. และการประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ทางอินเทอร์เน็ต htt://www.nstru.ac.th หรือ regis.nstru.ac.th ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560

การยืนยันสิทธิ์ นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกสามารถเข้ายืนยันสิทธิ์ (Clearing House) ระหว่างวันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยจะประกาศผลการยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) วันที่ 22 ธันวาคม 2560

การรายงานตัว ผู้ที่ผ่านมาการยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) ให้รายงานตัวในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พร้อมชำระเงินในอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งจะประกาศให้ทราบในวันประกาศผลการยืนยันสิทธิ์ ผู้ได้รับการคัดเลือกที่ไม่ไปรายงานตัวและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามวันเวลา และอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา

นักเรียนนักศึกษาท่านใดสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstrua.c.th หรือ regis.nstru.ac.th


คำสำคัญ

เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติระบบ tcasรอบ portfolio


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 [email protected]