มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ.นศ. รับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน จากคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ สำนักงานอธิการบดี ซึ่งคณะกรรมการผู้ประเมินประกอบด้วย รศ.ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร รศ.ประดิษฐ์ มีสุข รศ.ดร.วันชัย ธรรมสัจการ ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล ผศ.ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา ผศ.ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ และผศ.สุจารี แก้วคง
โดยหน่วยงานที่รับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน ในวันแรก( 23 พฤศจิกายน ) ประกอบด้วยคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่สอง (24 พฤศจิกายน) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่สาม (25 พฤศจิกายน) วิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม และอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th