มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
วันที่ 16 ธันวาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
ด้วย สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการทหาร ด้านการบิน และพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ ในการช่วยเหลือประชาชน ทั้งทรงมีพระปรีชาสามารถ ในการสื่อสาร ทรงเป็นผู้สื่อสารและรับสารที่ผ่านกระบวนการคิดค้น รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และทรงนำเสนอ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่สังคมไทย พร้อมกันนี้ พระองค์ได้ทรงเสด็จทอดพระเนตรโครงการต่าง ๆ ทรงให้ความ สำคัญ ตระหนัก และทรง ใช้พระปรีชาญาณของพระองค์ในการช่วยเหลือประชาชน ชุมชนและท้องถิ่น ได้ทรงงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในหลายด้าน โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจ เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ได้พระราชทาน ความช่วยเหลือ โดยทรงจัดทำวัสดุป้องกันการติดเชื้อและการแพร่เชื้อ ด้วยพระราช กรณียกิจทั้งหลายอันเปี่ยมล้นด้วยพระปรีชาญาณและด้วยพระเกียรติคุณ
จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่นายธีรวัฒน์ แดงกะเปา ผู้มีคุณูปการอย่างล้นหลามต่อวงการสาธารณสุขศาสตร์ และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 1,379 คน แยกเป็น
ปริญญาบัณฑิต จำนวน 1,334 คน
ปริญญามหาบัณฑิต จำนวน 29 คน
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน 16 คน
ชมภาพบรรยากาศทาง https://www.facebook.com/media/set/?vanity=nstru.pr&set=a.3599302020113101

คำสำคัญ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชรับปริญญา


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 [email protected]