มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ.นศ. จัดโครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนในเขตพื้นที่จ.นครศรีธรรมราช และตรัง
วันนี้ (18 ธ.ค. 63) ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ สำนักงานอธิการบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการประชุมโครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามยุทธศาสตร์ใหม่ฯ พร้อมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง โดยมี ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราช เป็นประธานการลงนาม


สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นโครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนี้ ได้จัดขึ้นตามแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชในโครงการติดอาวุธทางปัญญา ในการส่งเสริมบทบาทให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่สถานศึกษาในท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายในการยกระดับการศึกษาชั้นพื้นฐานให้เกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และจากนโยบายต้องเร่งแก้ไขปัญหาในการปฏิรูปการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานเสมอภาคอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ ซึ่งในส่วนของความเข้มแข็งในสถานศึกษาหรือโรงเรียนในท้องถิ่นจำเป็นต้องบูรณาการการทำงานและเชื่อมโยงนโยบายร่วมกันระหว่างองค์กร โดยเฉพาะบทบาทที่สถาบันอุดมศึกษาในแต่ละพื้นที่ ต้องทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่โรงเรียนเพื่อพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น ผลลัพธ์หรือเป้าหมายคือ การอ่านออกเขียนได้ ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมหาวิทยาลัยฯ ใช้กระบวนการ PLC และกระบวนการสร้างสุขด้วยสติในองค์กรเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความมั่นคงในองค์ และใช้การเรียนการสอนแบบ active learning พัฒนาศักยภาพ โดยครูในโครงการจะได้รับการพัฒนาศักยภาพในการใช้นวัตกรรมทางการสอน และนำนวัตกรรมการสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target goup) ประกอบด้วย โรงเรียนในพื้นที่จำนวนทั้งหมด 27 โรงเรียน คือ โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 14 โรงเรียน โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตรัง จำนวน 13 โรงเรียน เป็นโรงเรียนเดิมจากโครงการเมื่อปีที่ผ่านมา จำนวน 19 โรงเรียน เพื่อพัฒนาต่อยอด และเพิ่มโรงเรียนใหม่ในการศึกษานี้ จำนวน 8 โรงเรียน รวม 27 โรงเรียน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูประจำการ นักเรียน นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ร่วมด้วย ระยะเวลาดำเนินการโครงกร เป็นเวลา 1 ปี ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 - กันยายน 2564


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th