มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย (เกณฑ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ) ปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยส่วนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย (เกณฑ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ) ปีการศึกษา 2563 และได้รับเกียรติจาก การอาจารย์ศุภชัย ดำคำ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มาบรรยาย หัวข้อ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย (ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ สำนักงานอธิการบดี

ดร.สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัย ราชภัฎนครศรีธรรมราช ได้เลือกนำเกณฑ์การประกับคุณภาพการศึกษาภายในของกลุ่มมหาวิทยาลัย ราชภัฏมาใช่ในปีการศึกษา 2562 ทั้งระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิดที่ว่าบุคลากรในองค์กรจำเป็นต้องตระหนักให้ความสำคัญ มีความรู้ มีความเข้าใจ และให้ความร่วมมือทุกฝ่าย ซึ่งเกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์กำหนดเพื่อให้สอดคลองกับบริบทหรือสามารถตอบโจทย์ในมหาวิทยาลัยได้

ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ คณะผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์ที่เป็นตัวแทนจากทุกหลักสูตร บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ และหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ในการจัดกิจกรรมนี้เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกับคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย (ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย ราชภัฏ) เพื่อนำความรู้และทักษะที่ได้ไปจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ได้อย่างถูกต้อง และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหลักสูต คณะ และหน่วยงานที่รับผิดขอบข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย ในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินปีที่ผ่านมา


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th