มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ.นศ. จัดงาน เวทีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11
วันนี้ (15 มีนาคม 2564)  เวลา 09.00 น.   ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์   สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  โดยส่วนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา จัดโครงการเวทีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11   การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง สร้างขวัญกำลังใจให้บุคคลากรและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  เผยแพร่ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี หรือ Good Practice  เพื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ อีกทั้งเป็นโอกาสดีที่หน่วยงานภายนอกได้มาพบปะกัน  และแลกเปลี่ยนประสบการณ์  เรียนรู้การดำเนินงาน  เพื่อนำไปใช้พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้นไป  

ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการแนวปฏิบัติที่ดี Good Practices  การมอบรางวัลสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 การมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น และการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “พลิกโฉมอุดมศึกษายุคใหม่ บทบาทใหม่ในการพัฒนาท้องถิ่น”  โดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์   ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดยกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชแล้วยังมีสมาชิกจากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้  ให้เกียรติมาร่วมแสดงผลงานแนวปฏิบัติที่ดีและร่วมงานอีกสี่สถาบันอุดมศึกษา  ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยหน่วยงานและบุคลากรที่ได้รับรางวัลจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา  2562  มีดังต่อไปนี้

 

 1. รางวัลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

กรอบและเกณฑ์หน่วยงานที่ได้รับรางวัลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยดูข้อมูลประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ผลการประเมินความครบถ้วนของเอกสารอ้างอิงในระบบ e-Filing สำหรับสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

 1. หน่วยงานที่ส่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ และส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) (ฉบับสมบูรณ์) ภายในระยะเวลาที่กำหนด พัฒนาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ผลการประเมินรายงานการศึกษาตนเอง (SSR) สูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบ่งกลุ่มการพิจารณาออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับคณะ จำนวน  5  คณะ ระดับบัณฑิตวิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ  จำนวน  6  หน่วยงาน ระดับหลักสูตร จำนวน  59  หลักสูตร โดยมีเงื่อนไขและรางวัลดังนี้
 1. โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร สำหรับหลักสูตรที่มีผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้สูงสุดของแต่ละคณะ และมีคะแนนไม่ต่ำกว่า  51 จำแนกตามคณะ ดังนี้
 2. 1) คณะครุศาสตร์

1.1  ระดับปริญญาตรี  ได้แก่  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (คะแนน 4.11) 

1.2  ระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  (คะแนน 4.45)

2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (คะแนน 3.90)

3) คณะวิทยาการจัดการ  ได้แก่  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (คะแนน 4.04)

4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้แก่  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(คะแนน 4.03)

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 5.1 ระดับปริญญาตรี  ได้แก่  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล  (คะแนน 3.77)

 5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา  ได้แก่  หลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (คะแนน 3.67)

 

 1. เกียรติบัตร สำหรับหลักสูตรที่มีผลการประเมินความครบถ้วนของเอกสารอ้างอิงในระบบ e-Filing สูงสุด 

จำแนกตามคณะ  ดังนี้

 1. คณะครุศาสตร์ ได้แก่  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์  (ร้อยละ 96.42)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
(ร้อยละ 99.64)

คณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  (ร้อยละ 98.77) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ 100)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก่ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ร้อยละ 94.13)

 

 1. เกียรติบัตร สำหรับคณะ และหน่วยงานสนับสนุนวิชาการที่มีผลการประเมินความครบถ้วนของเอกสารอ้างอิง ในระบบ e-Filing สูงสุด

3.1 ระดับคณะ  ได้แก่  คณะวิทยาการจัดการ  (ร้อยละ 100) 

3.2 ระดับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ  ได้แก่  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  (ร้อยละ 97.99)

 

 1. โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร สำหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการที่มีผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสูงสุด ตามเกณฑ์ EdPEx (ระดับสำนัก สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย และโครงการจัดตั้งวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม) ประจำปีการศึกษา 2562  ได้แก่  สถาบันวิจัยและพัฒนา  (160 คะแนน)

 

 1. โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร สำหรับคณะ และหน่วยงานสนับสนุนวิชาการที่มีผลการประเมินรายงานการศึกษาตนเอง (SSR) สูงสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5.1 ระดับคณะ  ได้แก่  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (คะแนน 4.22)

5.2 ระดับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ (ระดับสำนัก สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย และโครงการจัดตั้ง
วิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม)  ได้แก่  สถาบันวิจัยและพัฒนา  (คะแนน 4.16)

 1. รางวัลแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ประจำปีการศึกษา 2562

กรอบและเกณฑ์การให้รางวัลแนวปฏิบัติที่ดีระดับหน่วยงาน  ประจำปีการศึกษา 2562  ซึ่งพิจารณาจากแนวปฏิบัติที่ดี  จำนวน 9 ด้าน  ดังนี้

 1. ด้านการเรียนการสอน ด้านการพัฒนานักศึกษา ด้านงานวิจัย ด้านงานสร้างสรรค์ ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการบริหารจัดการ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ด้านการบูรณาการงานตามพันธกิจ โดยคณะกรรมการพิจารณาจากการนำเสนอของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และคัดเลือกเรื่องที่ดีที่สุดในแต่ละด้าน โดยมีคะแนนผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากกรรมการแต่ละท่านไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน และมีคะแนนรวมสูงสุดในแต่ละด้าน หน่วยงานที่ได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท และต้องร่วมแสดงนิทรรศการในงานเวทีคุณภาพฯ ซึ่งมีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากกรรมการ และได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ดังนี้  

แนวปฏิบัติที่ดี  (Good Practices) ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

 1. ด้านการพัฒนานักศึกษา ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เรื่อง  กิจกรรมมัคคุเทศก์อาสานำชมในแหล่งท่องเที่ยว

 1. ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา  เรื่อง  การพัฒนาระบบกลไกในการบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่สู่ความยั่งยืน

แนวปฏิบัติที่ดี  (Good Practices) ของหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

1.1  ด้านการบริหารจัดการ  เรื่อง  ระบบฐานข้อมูลการลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

1.2  ด้านการพัฒนานักศึกษา  เรื่อง  การจัดทำชุดทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ELLIS Online

1.3  ด้านการบริหารจัดการ  เรื่อง  การจัดการความรู้ เรื่อง สำนักงานสีเขียว (Green CULTURE SKRU)

 1. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ด้านการบริการวิชาการ  เรื่อง  โครงการบริการชุมชนเพื่อฟื้นฟูสู่การเคลื่อนไหวในผู้สูงอายุ

อนึ่งในงานเวทีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 นี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้มอบรางวัลผลงานจากนักวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และเข้าร่วมประชุมวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  ประจำปี พ.ศ.2563  โดยมีผลงานทั้งหมด  60  รางวัล  ประกอบด้วย 

 1. รางวัล PAPER AWARDS บทความตีพิมพ์ฐาน SCOPUS หรือ ISI ระดับนานาชาติ จำนวน  21 รางวัล
 2. รางวัล PAPER AWARDS บทความตีพิมพ์ฐาน TCI ระดับชาติ จำนวน 28 รางวัล
 3. รางวัลจากการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 5 รางวัล
 4. โล่รางวัลเชิดชูเกียรติส่งเสริมงานวิจัยเชิงพื้นที่ จำนวน 6 รางวัล

ชมภาพทั้งหมดทาง >> https://www.facebook.com/media/set/?vanity=nstru.pr&set=a.3833735530003081


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th