มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

อบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในคนด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2564
วันนี้ (18 มี.ค. 64) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมหลักสูตร หลักจริยธรรมการวิจัยในคน ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 3820 ชั้น 2 อาคาร 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ในการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย บุคลากร เข้าใจหลักการและเกณฑ์การพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน การประเมินความเสียงและคุณประโยชน์ที่อาสาสมัครในโครงการวิจัยที่ได้รับ กระบวนการขอความยินยอมผู้เข้าร่วมการวิจัย และประเด็นพิจารณาในด้านต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว คณะสาธารณาสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ และแนะนำงานจริยธรรมการวิจัยและบุคลากรผู้เข้าร่วมอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการอบรมนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 190 คน


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 [email protected]