มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ.นศ. จัดโครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมนครศรีธรรมราช พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยนวัตกรรมทางศิลปะและออกแบบกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดโครงการ "นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมนครศรีธรรมราช" การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนถ่ายทอดความรู้ให้ชุมชนด้วยนวัตกรรมทางศิลปะและออกแบบกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ โครงการวิจัยย่อยเรื่อง "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมเพื่อยกเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดนครศรีธรรมราช" ในระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมนิลนิลพยัคฆ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ซึ่งในงาน วันที่ 18 มีนาคม 2564 มีการบรรยายเรื่อง “เทรนด์กับการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม” จาก ดร.ปรรณกร แก้วรากมุข อาจารย์ประจำแขนงวิชาออกแบบแฟชั่นและ เครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และต่อด้วยเรื่องกระบวนการพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์กับพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม และการฝึกปฏิบัติกระบวนการพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์กับพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม และในวันที่ 19 มีนาคม 2564 จะพบกับการบรรยายเรื่องกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม โดยอาจารย์อารีย์ มีบุญมาก หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช และการฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม และ สรุปข้อมูลถ่ายทอดความรู้ให้ชุมชนด้วยนวัตกรรมทางศิลปะและออกแบบ


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th