มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2564
วันนี้ (24 มี.ค. 64) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมท่อแก้ว สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2564 โดยได้กำหนดชี้แจงคณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานในคณะ เรื่องหลักการ สาระสำคัญ  กลไกและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. กันตภณ หนูทองแก้ว เป็นประธานในการประชุม โดยสามารถดาวโหลดประกาศรายละเอียดได้ทาง http://race.nstru.ac.th/nstru_portal/univ_council/index.php?option=md_news&view=show&nid=20685

สำหรับปฏิทินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้

กิจกรรม / กระบวนการดำเนินงาน

ระยะเวลา

สถานที่

 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ

ครั้งที่ 1/2564 กำหนดหลักการ  สาระสำคัญ กลไกและขั้นตอนการสรรหา และจัดทำประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 10 มีนาคม 2564

เวลา 14.00 น.

 

ห้องประชุมคุณโลกยะ

สนอ. ชั้น 3

คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุมชี้แจงต่อคณาจารย์ เรื่องหลักการ สาระสำคัญ กลไกของการสรรหาและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 24 มีนาคม 2564

เวลา 14.00 น.

 

ห้องประชุม

ท่อแก้ว

สนอ. ชั้น 3

ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ ส่งแบบสมัคร/แบบเสนอชื่อ

วันที่ 25 มีนาคม -เมษายน 2564

เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

สำนักงานสภา

มหาวิทยาลัย

สนอ. ชั้น 3

ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ ส่งแบบประมวลประวัติผลงานแนวทางการบริหารงานและหลักฐานเชิงประจักษ์

ภายในวันที่ 21 เมษายน 2564

เวลา 08.30 – 16.30 น.

เว้นวันหยุดราชการ

สำนักงานสภา

มหาวิทยาลัย

สนอ. ชั้น 3

 

คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุม สรุปรายชื่อและสอบถามความสมัครใจของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

วันที่ 28 เมษายน 2564

เวลา 14.00 น.

ห้องประชุมคุณโลกยะ 

สนอ. ชั้น 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภายในวันที่ 28 เมษายน 2564

-

 

การทักท้วงคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นลายลักษณ์อักษร (ถ้ามี)

วันที่ 29 เมษายน -พฤษภาคม 2564

เว้นวันหยุดราชการ

สำนักงานสภา

มหาวิทยาลัย

สนอ. ชั้น 3

 

ประชุมพิจารณาการทักท้วง (ถ้ามี)

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

เวลา 14.00 น.

ห้องประชุมคุณโลกยะ 

สนอ. ชั้น 3

 

การนำเสนอวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์

- ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ นำเสนอวิสัยทัศน์ และตอบคำถามต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และประชาคม

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ห้องประชุมนิลพยัคฆ์

สนอ. ชั้น 1

-ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการสรรหาฯ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 เป็นต้นไป

ห้องประชุมคุณโลกยะ

สนอ. ชั้น 3

-คณะกรรมการสรรหาฯ จัดทำป้ายประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

 

คณะกรรมการสรรหาฯ จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาจำนวนไม่เกิน 2 ชื่อ ตามลำดับตัวอักษร พร้อมประวัติข้อมูลรายละเอียดเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

ห้องประชุมท่อแก้ว

สนอ. ชั้น 3


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th