มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

หลักสูตรบัญชี ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย จัดโครงการ Tax Junior
หลักสูตรบัญชี  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ร่วมกับสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย จัดโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิต 4 ประการ หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่นักภาษีระดับปฏิบัติการ (Tax Junior)  ณ ห้องประชุมพรหมโยธี อาคาร 19 ชั้น 4  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2564  เพื่อจัดเก็บข้อมูลและรับฟังสภาพปัญหาอุปสรรคตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยอาจารย์สอางเนตร ทินนาม ประธานหลักสูตรบัญชี กล่าวว่า โครงการนี้มีการจัดทำหลักสูตรร่วมกันระหว่างสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย บุคลากรจากกรมสรรพากรและอาจารย์หลักสูตรบัญชี ในการนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 81 คน เป็นหลักสูตรสำหรับเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษีอากรให้กับนักศึกษาที่กำลังเข้าสู่สถานประกอบการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ภาษีอากรจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงและถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่มีประสบการณ์จากสมาคมฯ  และเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพผู้สอบบัญชีภาษีอากรให้กับน้อง ๆนักศึกษาที่สนใจจะสอบภาควิชาชีพเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรเมื่อสำเร็จการศึกษาต่อไป  ในการจัดกิจกรรมมีการบรรยายหัวข้อภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วิธีการกรอกแบบ โดยอาจารย์อนันตชัย แก้วแกมจันทร์ และทีมงานวิทยากรกลุ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย โดยอาจารย์น้ำฝน รัตนาภิรมย์ อาจารย์นภาลักขณ์ อินทร์แก้ว และทีมงานวิทยากรกลุ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคลื ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย โดยอาจารย์น้ำฝน รัตนาภิรมย์ อาจารย์นภาลักขณ์ อินทร์แก้ว และทีมงานวิทยากรกลุ่ม ,Post test ผ่าน Application โดยทีมงานวิทยากรกลุ่มกิจกรรมบูรณาการความรู้เกี่ยวกับ TA / TAX / ปพพ.เกี่ยวกับบริษัทและห้าง ,หุ้นส่วน ในหัวข้อ "สำนักงานบัญชีพบคุณลูกค้า" จำนวน 10 สำนักงานบัญชี โดยทีมงานวิทยากรกลุ่ม ความรู้และทักษะด้านภาษีอากรประกาศผลคะแนนรายบุคคล และรายกลุ่มมอบภาพถ่ายที่ระลึกให้กับตัวแทนมหาวิทยาลัย โดยนายวรวงค์ ระฆังทอง นายกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th