มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ.นศ. จัดกิจกรรมทบทวนเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ส่วนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรมกิจกรรมทบทวนเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในเวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์  เมืองมุงคุณ รองอธิการบดี ได้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุขทร รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์นีรนาท นักดนตรี ที่ปรึกษา ITA กลุ่ม 10 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาบรรยายและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นประเด็นที่เป็นประโยชน์และมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง 

กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ คณะผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกคณะ สำนัก สถาบัน ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 65 คน  วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเพื่อให้บุคลากรได้รับทราบแนวปฏิบัติ  และแนวทางการพัฒนาระบบงานให้สอดคล้องกับหลักคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป


คำสำคัญ

itaการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th