มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4/2564
วันนี้ (9 เม.ย. 64) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมท่อแก้ว สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4/2564 โดยมีระเบียบวาระที่สนใจอาทิ
เรื่องพิจารณาเพื่อทักท้วง ด้านการเรียนการสอนในการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2) และการพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร (สมอ.08)  เรื่องเสนอเชิงนโยบาย การสรุปการจัดกิจกรรมครบรอบ 65 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 - 2567 และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)  เรื่องเสนอเพื่อทราบ รายงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชในเดือน มกราคม 2564 รายงานแผนการปรับปรุงการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ (SAR) ระดับหลักสูตรคณะ หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ และมหาวิทยาลัย ในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2562) และรายงานผลการวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2563


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th