มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 7/2564
วันนี้ (16 ก.ค. 64) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมท่อแก้ว สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 7/2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม
การประชุมในครั้งนี้มีระเบียบวาระที่สนใจ อาทิ เรื่องพิจารณาเพื่อทักท้วงในด้านต่าง ๆ ด้านการบรินารจัดการ พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ด้านการบริหารงานบุคคล พิจารณาแต่งตั้งกรรมการกลั่นกรอง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย (แก้เพิ่มเติม) พิจารณาแต่งตั้งผู้สมควรตำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการประเมินบุคคลให้สูงขึ้นประจำมหาวิทยาลัยแทนกรรมการที่ลาออก ด้านการเรียนการสอน การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร (สมอ.08) การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2565 และการพิจารณให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยแนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิต เรื่องเสนอเพื่อทราบ รายงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชในเดือนมิถุนายน 2564 รายงานผลโครงการที่ใช้งบประมาณเงินรายได้ จากความเห็นชอบ รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2564 รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นยั่งยืน (SCDR 2021) รายงานวารสารนาคบุตรปริทรรศน์ ผ่านการรับรองคุณภาพวารสารวิชาการ TCI กลุ่มที่ 1 และรายงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th