มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ม.ราชภัฏนครฯ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
วันนี้ (20 ก.ค. 64) เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในวาระครบ 65 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ภายใต้หัวข้อ “วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ ผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมของนักศึกษา อาจารย์และนักวิชาการจากหน่วยงานภายนอกในวิชาชีพด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสาขาต่าง ๆ ในระดับชาติ เพื่อเป็นเวทีสาธารณะระดับชาติ ด้านการวิจัยและวิชาการให้กับนักศึกษา อาจารย์ และนักวิชาการได้แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนำไปสู่ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ไปสู่เวทีและตอบสนองความต้องการของประเทศอย่างแท้จริง
การจัดการประชุมดังกล่าวเป็นการนำเสนองานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) และการทำเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ดังนั้น การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยครั้งนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา อาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตลอดจนผู้สนใจ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นเครือข่ายวิชาการและการวิจัย และสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง

คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th