มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ.นศ.จัดประชุมติดตาม รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากพระราชดำริฯ
วันนี้ (20 ก.ค.2564) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมท่อแก้ว สำนักงานอธิการบดี ผศ.สุรศักดิ์ แก้วอ่อน รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน การประชุมติดตาม/รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากพระราชดำริฯมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)  หลังจากพิธีเปิด ดร.ปิยรักฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการดำเนินโครงการ อพ.สธ. ได้บรรยาย กรอบ/หลักการ การดำเนินโครงการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องจากพระราชดำริฯ ต่อด้วยการรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการ อพ.สธ.มรภ.นศ. ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยผศ.ดร.ดำรงค์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์ ผู้ช่วยอธิการดีปฏิบัตหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและการพัฒนาท้องถิ่น
จากนั้นเวลา 09.45 น. เป็นต้นไป ผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 10 กิจกรรม ได้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ อพ.สธ.มรภ.นศ. ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการละ 7 นาที โดยมีเปิด ดร.ปิยรักฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการดำเนินโครงการ อพ.สธ. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะการดำเนินโครงการ ตามลำดับดังนี้
1.กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นราชภัฏตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : ปกปักทรัพยากรขุมชน โดย อาจารย์สุภากาญจนั ชัยฤกษ์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะ
2. กิจกรรมวัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผาโมคลาน การวิเคราะห์พลวัตวิถีขุมชนอดีต-ปัจจุบันและทิศทางยุค 4.0 โดย อาจารย์ขวัญตา หนูปล้อง อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะ
3.กิจกรรมการศึกษากระบวนการผลิตและสภาวะการเก็บรักษาแผ่นประสไลด์อบแห้งเพื่อการใช้ประโยชน์จากเมล็ดประ พืชจากป่าธรรมชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราชโดย ผศ.วันดี แก้วสุวรรณ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ
4.กิจกรรมการพัฒนาสูตรครีมสมุนไพรจากลูกประต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคผิวหนัง โดย ผศ.ปวีณา ปรวัฒน์กุล อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ
5.กิจกรรมการศึกษากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ประต้มสำหรับบริโภค โดย นางจีราภรณ์ สังข์ผุด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ
6.กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากลูกประ โดย ตร.นฤมล มีบุญ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ
7.กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น:ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรพืชประ โดย ผศ.แน่งน้อย แสงเสน่ห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ
8.กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดน้ำมันจากลูกประด้วยเทคนิคไมโครเวฟเพื่อการประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง โดย ตร.รุ่งนภา พิมเสน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ
9. กิจกรรมบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู2564: การใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดย ผศ.ตร.จุฑามาศ ศุภพันธ์ คณะครุศาสตร์ และคณะ
10.กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสีทางพฤกษ์ศาสตร์ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3)
และช่วงชั้นที่ 4(ม.4-6) ประจำปี 2564 โดย ผศ.ดร.สุภาวดี รามสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ

คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th