มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ.นศ. เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2(158)/2564
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.30 น. สํานักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ จัดการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2(158)/2564 (ออนไลน์) โดยมี พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในการประชุม ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ แก้วอ่อน รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี เข้าร่วมการประชุม เพื่อรายงานความคืบหน้าและหารือเรื่องสําคัญที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมถึงหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ กับ สํานักงานสภา นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เพื่อมอบนโยบายการดําเนินงาน เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและขเอเสนอแนะต่าง ๆ ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th