มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ.นศ.จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 8/2564 นัดพิเศษ

วันนี้ (27 ก.ค. 64) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมท่อแก้ว สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย ราช ภัฏนครศรีธรรมราชจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 8/2564 (นัดพิเศษ) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม โดยนี้มีระเบียบวาระที่ต้องพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ ด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการเงินและงบประมาณ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านเครือข่าย


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th