มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 9/2564
วันนี้ (20 สิงหาคม 25 64) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมท่อแก้ว สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 9/2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบออนไลน์


การประชุมในครั้งนี้มีมติอนุมัติให้นางสาวสุดใจ สุขคง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นอกจากนี้ยังมีการหารือถึงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และวาระเสนิพิจารณา อาทิ ด้านนโยบาย พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง)แผนความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564-2565 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th