มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ.นศ. อบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Gap Analysis ผ่านระบบออนไลน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยส่วนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Gap Analysis ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ในระหว่างวันที่ 24 –25 พฤศจิกายน 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ แก้วอ่อน รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ รองอธิการบดี กำกับดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการจัดอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจวัตถุประสงค์และสาระของเกณฑ์ AUN-QA สามารถนำกรอบแนวคิดและสาระของเกณฑ์ AUN-QA ไปพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตร สามารถวิเคราะห์หาประเด็นที่ควรนำไปพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรโดยใช้แนวคิดจากเกณฑ์ AUN-QA เพื่อจัดทำแผนพัฒนา/บริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างสอดคล้อง และมีแนวทางในการประเมินตนเองและเขียนรายงานการประเมินตนเองได้อย่างสอดคล้องกับสาระของเกณฑ์ AUN-QA มีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 หลักสูตร/สาขาวิชา ซึ่งมีกำหนดการดังนี้
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 อบรมเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 - 09.30 น. เป็นการบรรยายเรื่อง Overview of AUN-QA Model and Concept เวลา 09.30 - 12.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง AUN-QA Criteria and Implementation Workshop : QA practice and Gap Analysis (Criteria 1-2) และในเวลา 13.00 - 16.30 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง AUN-QA Criteria and Implementation Workshop : QA practice and Gap Analysis (Criteria 3-4)
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เริ่ม Login เข้าสู่ระบบ Zoom Meeting ได้ตังแต่เวลา 08.30 - 09.00 น. และเริ่มอบรมในเวลา 09.00 - 12.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง AUN-QA Criteria and Implementation Workshop : QA practice and Gap Analysis (Criteria 5-6) และในเวลา 13.00 - 16.30 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง AUN-QA Criteria and Implementation Workshop : QA practice and Gap Analysis (Criteria 7-8)


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th