มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ม.ราชภัฏนครฯ รับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ สำนักงานอธิการบดี กรรมการผู้ตรวจประเมินประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ประดิษฐ์ มีสุข ประธานกรรมการรับผิดชอบด้านการผลิตบัณฑิต รองศาสตราจารย์ ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร กรรมการรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการ รองศาสตราจารย์เกษม ช่วยพนัง กรรมการรับผิดชอบด้านการวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล กรรมการรับผิดชอบด้านการบริการวิชาการ, การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบประสิทธิภาพในการจ่ายงบประมาณ, การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบบริหารจัดการและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทุกประเภท โดยมี ดร.สมปอง รักษาธรรม และนางสาวสุดใจ สุขคง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
โดยกำหนดการรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล มีดังนี้
วันที่ 7 ธันวาคม 2564 หลังรับฟังการชี้แจงจากคณะกรรมการ เวลา 10.00น. คณะครุศาสตร์ และผู้แทนทั้ง 3 ให้สัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการ เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการจัดการ และผู้แทนทั้ง 3 ให้สัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการ เวลา 13.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้แทนทั้ง 3 ให้สัมภาษณ์ และปิดท้ายด้วยบัณฑิตวิทยาลัย ในเวลา 14.00 น.
วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและผู้แทนทั้ง 3 ที่มาให้สัมภาษณ์ เวลา 10.15 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้แทนทั้ง 3 ที่มาให้สัมภาษณ์ เวลา 11.15 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เวลา 13.00 น. สำนักงานอธิการบดี เวลา14 00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และเวลา 15.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศูนย์วัฒนธรรม เวลา 10.30 น. อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี เวลา 13.00 น. คณะกรรมการประชุมสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ และเวลา 14.30 น. คณะกรรมการนำเสนอผลการประเมินภาพรวมด้วยวาจา


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th