มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ.นศ.จัดโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมการพัฒนา Soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (กิจกรรมที่ 1 การผลิตวิศวกรสังคม Social Engineer Creating - SEC)
วันนี้ (8 มกราคม 2565) เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ รองอธิการบดี ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565
กิจกรรมการพัฒนา Soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (กิจกรรมที่ 1 การผลิตวิศวกรสังคม Social Engineer Creating - SEC) ซึ่งกิจกรรมการพัฒนา Soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม เป็นกิจกรรมหลักในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย 5 กิจกรรมย่อย ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การผลิตวิศวกรสังคม (Social Engineer Creating-SEC) กิจกรรมที่ 2 วิศวกรสังคมเก็บรวบรวมข้อมูล (Social Engineer Collection-SEC) กิจกรรมที่ 3 วิศวกรสังคมระดมความคิดเห็นเพื่อบูรณาการผสานองค์ความรู้ (Social Engineer Sharing-SES) กิจกรรมที่ 4 วิศวกรสังคมร่วมกับทุกศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและชุมชนลงพื้นที่ (SocialEngineer Integrate-SEI) และ กิจกรรมที่ 5 วิศวกรสังคมร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่ชุมชน (SocialEngineer Network-SEN) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อการเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฎ ภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมีทักษะในการเป็นวิศวกรสังคม ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ เชิงเหตุ - ผล ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง และทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่ได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นที่ปรึกษาวิศวกรสังคม เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริง แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ เช่น ด้านความยากจนความเหลื่อมล้ำ และปัญหาคุณภาพชีวิต โดยการสร้างหรือนำองค์ความรู้ที่หลากหลายในมหาวิทยาลัยมาบูรณาการในการแก้ปัญหา และเพื่อนำองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่มีในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th