มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ.นศ. จัดทบทวนเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันนี้ (26 มกราคม 2565) เวลา 08.30 น. ส่วนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมทบทวนเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นกิจกรรมออนไลน์เพื่อป้องการกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ รองอธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุขทร รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก คุณชนิดา อาคมวัฒนะ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กลุ่มภารกิจป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นวิทยากรสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชตระหนักและให้ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมาโดยตลอด ปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้คะแนนประเมิน ITA ร้อยละ 86.64 ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงกว่าปีงบประมาณ 2563 และในปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยจะร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินเพื่อนำสู่ความสำเร็จและผลการประเมินที่ดี ในการจัดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2565 และเพื่อให้บุคลากรได้รับทราบแนวปฏิบัติ และแนวทางการพัฒนาระบบงานให้สอดคล้องกับหลักคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป


คำสำคัญ

itaการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th