มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ.นศ. จัดกิจกรรมการพัฒนา Soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม Social Engineer Creating - SEC
วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมการพัฒนา Soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (กิจกรรมที่ 1 การผลิตวิศวกรสังคม Social Engineer Creating - SEC) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร. พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนางสาวอุบลวรรณ บุญแก้ว เลขานุการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ หอประชุมนิลพยัคฆ์ สำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชิต สุขทร รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า กิจกรรมการพัฒนา Soft skills นี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมีทักษะในการเป็นวิศวกรสังคม ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ เชิงเหตุ - ผล ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง และทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่ได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นที่ปรึกษาวิศวกรสังคม เพื่อนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริง แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ เช่น ด้านความยากจน ความเหลื่อมล้ำ และปัญหาคุณภาพชีวิต โดยการสร้างหรือนำองค์ความรู้ที่หลากหลายในมหาวิทยาลัยมาบูรณาการในการแก้ปัญหา และเพื่อนำองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่มีในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน

กิจกรรมในวันนี้นั้นเป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิศวกรสังคม ในหลักสูตรทักษะการโค้ช สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิศวกรสังคม โดยเริ่มจาก เวลา 08.30 เป็นการบรรยายเรือง ปฐมบทวิศวกรสังคม โดย ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในเวลา 09.00 น. กิจกรรมปฏิบัติการฝึกทักษะการโค้ช สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิศวกรสังคม โดย ดร.พลกฤต แสงอาวุธ และนางสาวอุบลวรรณ บุญแก้ว และในเวลา 16.30 น. เป็นการสรุปกิจกรรม และพิธีปิดกิจกรรม


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th