มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ม.ราชภัฏนครฯ จัดกิจกรรมเสวนา Back To Forward ๙ ต่อไป ก้าวไหนดี ณ ลานกิจกรรมข้างสะพานข้ามคลองท่าดี (สะพานคีรีวง)
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.30-20.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดย ดร.วิเชียร มันแหล่ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และหัวหน้าโครงการวิจัย “การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นเส้นทางท่องเที่ยวอ่าวไทย อันดามัน และพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้” พร้อมด้วยอาจารย์ปุณยวีร์ ศรีรัตน์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหัวหน้าโครงการย่อย “การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช” ทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดกิจกรรมเสวนา “Back To Forward ๙ ต่อไป ก้าวไหนดี ?” ณ ลานกิจกรรมข้างสะพานข้ามคลองท่าดี (สะพานคีรีวง) ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ แก้วอ่อน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวีรศักดิ์ บัวศรี นายอำเภอลานสกา สิบตำรวจตรีหญิง มณฑาทิพย์ เมฆาวรรณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน นายสุเทพ เกื้อสังข์ อดีตรองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. และอดีตผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช นางไพรวัลย์ ศรีเทพ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นางพิชญ์สินี ทัศน์นิยม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันสุวรรณภูมิศึกษาและผู้นำกิจกรรม Creative Nakhon นางสาวศิริกมล แก้วแสงอ่อน นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช นายเกียรติคุณ รอดตัว แผนงานพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวปลอดภัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายพรชนก ศักดิ์ธานี นายกสมาคมท่องเที่ยวชุมชนอำเภอลานสกา ที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเจ้าของ บริษัท โอเชี่ยน สไมล์ จำกัด นายโชนัน ยอดไชย ปราชญ์ชุมชนคีรีวง และนางวารุณี คำศรี ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวลูกไม้คีรีวง โดยมีนายณัฐพร การิกาญ (ดีเจช้าง) เป็นพิธีกรดำเนินรายการ
การเสวนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอมุมมองในอดีตและก้าวสู่อนาคตของการท่องเที่ยวในชุมชนคีรีวง หลังจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 สำหรับศักยภาพของชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมร่วมแก้ไขปัญหา และสร้างขวัญกำลังให้ชาวคีรีวงผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปให้ได้ โดยมีหัวข้อการเสวนา ได้แก่ 1) เปิดมุมมองการท่องเที่ยวสร้างสรรค์และการสนับสนุนท่องเที่ยวชุมชน 2) ทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอลานสกา 3) การท่องเที่ยวชุมชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 4) บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีต่อชุมชนท่องเที่ยว 5) อัตลักษณ์และวิถีชุมชนคีรีวงในมุมมองจากผู้คนภายนอก 6) การท่องเที่ยวกับการเปลี่ยนในคีรีวง 7) แนวทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 8) แนวทางในการพัฒนาคีรีวงให้ยั่งยืน 9) นโยบายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในภาพรวม 10) มุมมองการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ ในยุค New Normal 11) ทำอย่างไรให้ทรัพยากรท่องเที่ยวทรงคุณค่า 12) ชุมชนจะดำเนินการจัดการความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวอย่างไร และ 13) มีอะไรดีที่คีรีวง ชิม ช้อป แชะ โดยผู้เข้าร่วมรับการเสวนาประกอบด้วยตัวแทนชุมชน ผู้นำชุมชน และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านคีรีวง
นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ขนม การแสดง และสื่อมวลชน (ช่อง NBT รายการวิทยุ และเพจข่าวต่างๆ) ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ภายใต้ความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครศรีธรรมราช โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวลูกไม้คีรีวง วิสาหกิจชุมชนเพ็ชรคีรีโฮมสเตย์ โรงแรมแพสชั่นรีสอร์ทคีรีวง ตลอดจนภาคีต่างๆ ในชุมชนบ้านคีรีวง

สามารถรับชมการเสวนาย้อนหลังโดย คิดถึงจัง เรดิโอ ช่วงที่ 1 https://fb.watch/a_i8eKsjCT/ ช่วงที่ 2 https://www.facebook.com/Ditladaproduction/videos/675471290260720/
ลิงก์ข่าว สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเนครศรีธรรมราช https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=999644194236962&id=100025741731024


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th