มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ม.ราชภัฏนครฯ ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ITA Share and Learn มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้
วันนี้ (22 มีนาคม 2565) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ รองอธิการบดี ดูแลส่วนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา พร้อมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ITA Share & Learn : มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้"  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  คุณทิพาภรณ์ พรภิรมย์  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และอาจารย์ศุภชัย ดำคำ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มาเป็นวิทยากร   การจัดสัมมนานี้เริ่มในเวลา 08.00 น. พิธีเปิด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เวลา 09.00 น. เป็นการเสวนาหัวข้อ : เทคนิคและวิธีการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT : Open Data Integrity and Transparency Assessment) ตัวชี้วัดใหม่ ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานแบบวัด OIT ทั้ง 43 ตัวชี้วัดย่อย การเตรียมลิงค์เอกสาร/หลักฐาน ในระบบ ITAS  เวลา 10.00 น. เสวนาหัวข้อ : เทคนิคและวิธีการเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT : Internal Integrity and Transparency Assessment) และ ทคนิคและวิธีการเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT : External Integrity and Transparency Assessment) 


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th