มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ม.ราชภัฏนครฯ จัดอบรมการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk Management) 12 มหาวิทยาลัยร่วมอบรม
วันนี้ (2 พฤษภาคม 2565) เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมคุณโลกยะ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หน่วยตรวจสอบภายใน จัดอบรมพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk Management) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านความเสี่ยง และภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 12 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชกัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือ โดยมีการบรรยายเรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk Management) ได้รับเกียรติจาก นายสุรพงษ์ ชูวังสฤษฎิ์ ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตวุฒิบัติสากล เป็นวิทยากร


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th