มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ม.ราชกัฏนครฯ ร่วมกับ สพม.นครฯ เขต 1 จัดโครงการเสริมสร้างพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ ผอ.สถานศึกษา
 

วันนี้ (23 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมโยธี สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยคณะครุศาสตร์จัดทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เขตที่ 1 เรื่องโครงการเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมี ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน หลังจากการบันทึกตกลงความร่วมมือได้มีการอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมหน่วยที่ 1 ภาวะผู้นำทางวิชาการ โดย รศ.ดร. วีระยุทธ ชาตะกาญจน์, ศ.ดร. ชูศักดิ์ เอกเพชร และคณะ กิจกรรมหน่วยที่ 2 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา โดย ดร.ธณัฐชา รัตนพันธ์, ดร.พณกฤษ บุญพบ, ดร.วิสุทธิศักดิ์ หวานพร้อม และคณะ กิจกรรมหน่วยที่ 3 การพัฒนาและการใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา โดย อาจารย์เศณวี ฤกษ์มงคล ดร. รัฐพร กลิ่นมาลี อาจารย์อนุวัฒน์ จันทสะ และคณะ กิจกรรมหน่วยที่ 4 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดย ดร.แก้วใจ สุวรรณเวช, ดร.จิราภรณ์ เหมพันธ์ และคณะ กิจกรรมหน่วยที่ 5 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดย ผศ.ดร.จุติพร อัศวโสวรรณ, อาจารย์อรดา โอภาสรัตนากร และคณะ กิจกรรมหน่วยที่ 6 การวัดประเมินผลการจัดการเรียนรู้ โดย ผศ.นิตยารัตน์ คงนาลึก, ผศ.ดร.นิลรัตน์ นวกิจไพทูรย์ และคณะ และกิจกรรมหน่วยที่ 7 การพัฒนากระบวนการนิเทศ ภายในสถานศึกษา โดย ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง, อาจารย์วัยวุฒ อินทวงศ์ และคณะ

คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th