มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2565
วันนี้ (15 มิถุนายน 2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทราบระเบียบข้อบังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน แนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย การจัดบริการสวัสดิการแก่นักศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ และเพื่อสร้างสรรค์คุณธรรมจริยธรรมในหมู่นักศึกษา ให้นักศึกษามีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน และระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ อันจะส่งผลให้นักศึกษามีความพร้อม ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข
 
ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ภาคเช้า (07.00 น) เป็นการปฐมนิเทศของคณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และภาคบ่าย (12.00 น.) เป็นการปฐมนิเทศของคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งนักศึกษาใหม่ทุกคนที่เข้ารับการปฐมนิเทศทำการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ด้วยตนเอง ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th