มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ.นศ. จัดอบรมการออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education OBE) เกณฑ์ AUN-QA พัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (โครงการที่ 21) เรื่อง "อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education: OBE) & เกณฑ์ AUN-QA" ในระหว่าวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมพรหมโยธี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม และรองศาสตราจารย์ ดร.สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์ มาเป็นวิทยากรบรรยายและตอบข้อคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุม และมีกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวแทนจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 67 หลักสูตร
อนึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้กำหนดนโยบายการบริหารงานวิชาการและการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565-2568 มีนโยบายให้เร่งรัดพัฒนาหลักสูตรทุกระดับให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถะเพื่อรองรับกฎกระทรวง อว. และการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA ดังนั้นทุกหลักสูตรต้องเป็นไปตามแนวทางของการศึกษาที่มุ่งเน้นเป้าหมายหรือผลลัพธ์โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และอาจารย์เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุผลลัพธ์นั้น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education: OBE และ เกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education: OBE ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป

คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th