มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ.นศ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานการศึกษาตนเอง SSR ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มรภ.นศ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานการศึกษาตนเอง SSR ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

          วันนี้ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ส่วนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานการศึกษาตนเอง SSR โดยมี ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และจัดทำรายงานการศึกษาตนเอง Self Study Review : SSR ฉบับสมบูรณ์  เพื่อเตรียมความพร้อมรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรผู้รับผิดชอบข้อมูลตามพันธกิจด้านๆ ของมหาวิทยาลัย และโครงการจัดขึ้น 1 วัน คือ วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2565)  ทั้งนี้กำหนดการของการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กำหนดไว้ 3 วัน คือระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2565 รูปแบบออนไลน์

         Self Study Review หรือ SSR คือ รายงานการศึกษาตนเองของมหาวิทยาลัยที่รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน ตามพันธกิจทุกด้านของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อใช้ประกอบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัยหรือนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ และด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยมีผลงานที่น่าภาคภูมิใจเป็นจำนวนมาก ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องในทุกพันธกิจจากความสำเร็จเหล่านี้ จะนำไปสู่เล่มรายงานการศึกษาตนเองฉบับสมบูรณ์ นับเป็นผลงานและความภาคภูมิใจร่วมกันของพวกเราชาวราชภัฏนครศรีธรรมราช


คำสำคัญ

รายงานการศึกษาตนเอง ssr


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th