มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

การประชุมอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 16/2565
        วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2565) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุดหอม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจัดการประชุมอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 16/2565 ซึ่งมี ดร.สมปอง รักษาธรรม  รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน โดยมีระเบียบวาระที่น่าสนใจ ประกอบด้วย พิจารณาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) กลยุทธ์เชิงรุกมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในยุค Next Normal สู่ Smart University  การบริหารจัดการกระบวนการทำงานในมหาวิทยาลัยด้วย e-office  พิจารณาเห็นชอบ(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชว่าด้วยกองทุนอุดหนุนการพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565  พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการให้ทุนอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรการศึกษาต่อ พ.ศ.2565 และพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องอัตราการอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับบุคลากรที่มีอายุเกิน 45 ปี พ.ศ.2565


คำสำคัญ

การประชุมอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th